Actievoorwaarden Ben jij de winnaar - Goede voornemens

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spel Ben jij de winnaar - Goede voornemens, via de actiewebsite http://www.benjijdewinnaar.nl/Goedevoornemens/, van Leads & More, Paasheuvelweg 40, 1105 BJ Amsterdam, ter promotie van het spel Ben jij de winnaar - Goede voornemens, een uitgave van Leads & More, Paasheuvelweg 40, 1105 BJ Amsterdam.
2. Deelname aan Ben jij de winnaar - Goede voornemens is uitsluitend mogelijk als de deelnemer het elektronische enquêteformulier volledig ingevuld inzendt naar Leads & More, Paasheuvelweg 40, 1105 BJ Amsterdam, gedurende de periode 17 december 2014 tot en met 30 april 2015.
3. Deelname aan deze actie is gratis en niet verplicht. Gedurende de looptijd van Ben jij de winnaar - Goede voornemens dingt de deelnemer eenmaal mee voor één prijs. Deelname is alleen mogelijk als deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is.
4.1 De prijzen van Ben jij de winnaar - Goede voornemens worden door Leads & More geselecteerd en omschreven op de beginpagina. De Goedevoornemens prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen, en heeft een waarde van maximaal €250 euro.
4.2 Men komt in aanmerking voor een gratis lot, indien zijn of haar persoonsgegevens correct zijn ingevuld, je nog geen klant bij de Lotto bent, je ouder dan 18 jaar bent en nog niet eerder benaderd bent door de Lotto voor deze promotionele campagne. Er is geen verplichting tot het afnemen van een abonnement.
5. De bepaling van de winnaar van het spel Ben jij de winnaar - Goede voornemens vindt plaats voor 31 juli 2015. De prijs wordt op het kantoor van Leads & More aan de prijswinnaar ter beschikking gesteld.
6. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail en/of telefoon op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7. De prijswinnaars worden, uiterlijk 31 juli 2015, bekend gemaakt op de website http://www.benjijdewinnaar.nl/.
8. De prijswinnaars zullen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Leads & More.
9. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven komen niet in aanmerking voor deelname en/of voor toekenning van een prijs.
10. Leads & More kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de (persoons)gegevens welke via Ben jij de winnaar - Goedevoornemens zijn verstrekt of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
11. Deelname aan de Ben jij de winnaar - Goede voornemens houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in. Betwisting van deze voorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
12. De Ben jij de winnaar - Goede voornemens actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website http://www.benjijdewinnaar.nl/Goedevoornemens/
13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Leads & More. Het besluit van de directie is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
14. Leads & More zorgt voor aangifte en afdracht van de verschuldigde kansspelbelasting over door de prijswinnaar gewonnen prijs, indien deze verschuldigd is.
15. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van Leads & More, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
16. Op deelname is het Leads & More privacy statement van toepassing. Klik hier voor het privacy statement.
17. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze enquête kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: info@benjijdewinnaar.nl.
18. Leads & More behoudt zich het recht voor om dit spel, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.
19. De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.

Amsterdam, 23 december 2014